Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu

Dodano: 07-08-2012 | Ostatnia modyfikacja: 24-02-2014 Rozpocznij wypełnianie wniosku online

  Zawarcie umowy najmu okazjonalnego pozawala uniknąć wynajmującemu ewentualnych trudności związanych z eksmisją dotychczasowego najemcy. Wynajmujący chcąc skorzystać z ochrony, jaką gwarantuje mu najem okazjonalny powinien między innymi w odpowiednim terminie zawiadomić urząd skarbowy o zawarciu umowy najmu składając stosowne zgłoszenie.

  Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego w urzędzie skarbowym

  Jak już wskazano jednym z warunków koniecznych dla zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia o zawarciu umowy najmu. Zgłoszenie takie, należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla adresu zamieszkania właściciela wynajmowanego lokalu w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Niedopełnienie powyższego warunku będzie skutkowało tym, że zawarta umowa najmu nie będzie umową najmu okazjonalnego tym samym wynajmujący nie będzie mógł skorzystać z warunków ochrony przewidzianych dla tej formy umów.

  Jakie korzyści ma wynajmujący z zawarcia umowy najmu okazjonalnego?

  Wynajmujący, który zawarł umowę najmu okazjonalnego w przypadku problemów z opuszczeniem lokalu przez najemcę po wygaśnięciu umowy lub upływie okresu jej wypowiedzenia nie będzie miał większych trudności z eksmisją najemcy z zajmowanego lokalu. W przypadku najmu okazjonalnego nie mają bowiem zastosowania przepisy wstrzymujące eksmisję lokatorów do czasu znalezienia dla nich zastępczego lokalu mieszkalnego.

  Po wygaśnięciu umowy bądź po upływie okresu wypowiedzenia, wynajmujący, który zgłosił urzędowi skarbowemu zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu nie będzie narażony na wydłużający się czas oczekiwania na zwolnienie lokalu przez najemcę.

  Kto i na jaki czas może zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

  Wynajmujący lokal na podstawie umowy najmu okazjonalnego musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, natomiast umowa najmu okazjonalnego jest zawsze umową na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Należy dodać, że najem okazjonalny dotyczy tylko i wyłącznie lokali służących do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, iż umową najmu okazjonalnego nie może być objęty najem lokali służących do innych celów, niż cele mieszkaniowe np. lokali użytkowych wynajmowanych na potrzeby prowadzenia w nich działalności gospodarczej.

  Jak należy zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

  Każda umowa najmu lokalu mieszkalnego może być umową najmu okazjonalnego, o ile strony umowy przy jej zawarciu dokonają następujących czynności.

  Po pierwsze, do zawartej umowy należy dołączyć: oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia
  i wydania lokalu po rozwiązaniu umowy najmu.

  Po drugie, w umowie lub w załączniku do niej np. jako oświadczenie notarialne, najemca powinien wskazać lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Warunek ten ogranicza zatem możliwość zawierania umów najmu okazjonalnego tylko do najemców, którzy mają możliwość zamieszkania w innym lokalu w przypadku konieczności opuszczenia lokalu będącego przedmiotem umowy.

  Po trzecie, do umowy należy załączyć również oświadczenie właściciela lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu wskazanego przez najemcę, wyrażające zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Wynajmujący może zażądać, aby takie oświadczenie było opatrzone notarialnie poświadczonym podpisem.

  Umowa najmu bez wymienionych powyżej załączników nie będzie uznana za umowę najmu okazjonalnego.

  Gdy w trakcie trwania umowy najmu okazjonalnego najemca utraci możliwość zamieszkania we wskazanym w oświadczeniu lokalu wówczas będzie musiał w terminie 21 od dnia powzięcia wiadomości o tym fakcie wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz przedstawić oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do wskazanego przez niego lokalu. W przypadku niedopełnienia obowiązku właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

  Po czwarte, jak już zostało wskazane wynajmujący musi zawiadomić urząd skarbowy
  o zawarciu umowy najmu okazjonalnego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu
  . Najemca może zażądać od wynajmującego potwierdzenia zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego. Jak widać z ochrony jaką oferuje najem okazjonalny mogą skorzystać tylko ci wynajmujący, którzy zawiadomią o fakcie wynajmu urząd skarbowy i co się z tym wiąże będą odprowadzać podatek od zgłoszonego najmu.

  Ważne!

  Umowa najmu okazjonalnego oraz dokonywane w niej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

  Wynagrodzenie notariusza

  Jak już zostało wskazane, zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga udziału notariusza przy sporządzeniu oświadczenia najemcy, gdyż musi mieć ono formę aktu notarialnego. Dlatego też pomimo, iż jest to bezpieczniejsza to jeszcze mało popularna forma zawierania umów z najemcami, dlatego że generuje dodatkowe koszty. Ustawodawca wskazuje, jednak iż wynagrodzenie notariusza za sporządzenie opisywanego oświadczenia może wynosić maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  Od stycznia 2014 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1680 złotych, zatem maksymalna opłata notarialna za sporządzenia takiego oświadczenia w tym roku może wynosić 168 złotych.

  Czas trwania umowy oraz żądanie opróżnienia lokalu

  Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Gdy najemca po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego dobrowolnie nie opróżnił lokalu właściciel powinien doręczyć mu pisemne oraz opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem żądanie opróżnienia lokalu.

  Opisywane żądanie powinno zawierać:

  • oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy,
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego,
  • termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

  Gdy najemca nie opróżnia lokalu pomimo otrzymania powyższego żądania, właściciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności załączonemu do umowy notarialnemu oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji.

  Do wniosku takiego wniosku należy załączyć:

  • żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą,
  • dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu,
   którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela,
  • potwierdzenie zgłoszenia umowy w urzędzie skarbowym.

  W przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego komornik może zatem dokonać egzekucji na podstawie załączonego do umowy najmu oświadczenia najemcy, w którym najemca sam wskazuje lokal zastępczy.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71, poz. 733, z późn. zm.).

Rozpocznij wypełnianie wniosku online

Brak komentarzy Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

 • Misc-comments-triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

eWnioski.pl oferują wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory druków urzędowych.

Kliknij poniżej, by zobaczyć przykład zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego wygenerowanego na eWnioski.pl.

Przykład zgłoszenia zawarcia umowy najmu

Ważne informacje

 • Umowa najmu okazjonalnego oraz dokonywane w niej zmiany muszą mieć formę pisemną.
 • Przedmiotem umowy najmu okazjonalnego może być tylko i wyłącznie lokal służący do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Nie można zatem objąć najmem okazjonalnym na przykład lokalu wynajmowanego na biuro.
 • Wynajmującym lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu okazjonalnego może być osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.
 • Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na ściśle określony czas, przy czym nie można zawrzeć takiej umowy na czas dłuższy, niż 10 lat. Prawo nie zakazuje natomiast zawierania kolejnych umów najmu okazjonalnego z tym samym najemcą.
 • Aby umowa najmu była umową najmu okazjonalnego należy:
  • załączyć do niej notarialne oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązanie do opróżnienia lokalu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu,
  • najemca musi wskazać lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • załączyć do umowy oświadczenie właściciela lub osoby posiadającej prawny tytuł do wskazanego przez najemcę lokalu, w którym wyraża on zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących we wskazanym w oświadczeniu lokalu,
  • zawiadomić urząd skarbowy o wynajęciu lokalu na postawie umowy najmu okazjonalnego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Wynajmujący powinien zachować dowód takiego zawiadomienia na wypadek żądania przedstawienia go najemcy lub konieczności załączenia go do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności notarialnemu oświadczeniu najemcy.